• A+
 • A
 • A-

Medisch en paramedisch centrum
Algemene & gespecialiseerde geneeskunde
Laboratorium voor medische analyses

Privacyhandvest en beleid voor het beheer van cookies op de website

Text

Onderhavig beleid werd opgesteld door de vzw. Europa Ziekenhuizen, met hoofdzetel aan de De Frélaan 206 te 1180 Ukkel (Brussel) en ingeschreven bij de KBO onder het nummer: BE0432 011 571 (hierna “Europa Ziekenhuizen” of “wij” genoemd). Het is van toepassing op de website http://www.bellavitamedicalcenter.be (hierna de “website”) genoemd en het beschrijft de methodes die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren.

Wij besteden een bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens (hierna de gegevens genoemd) en aan het respect voor het privéleven van alle personen die met ons in contact komen. Wij handelen in alle transparantie, conform de nationale en internationale bepalingen ter zake, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “algemene verordening gegevensbescherming” of “AVG/GDPR” genoemd).

Onderhavige verklaring beschrijft de genomen maatregelen voor het gebruik en het beheer van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website (hierna de website genoemd) en uw rechten in de hoedanigheid van gebruiker van de website.

Ze kan op elk moment gewijzigd worden, onder andere om aan te sluiten bij alle reglementaire, gerechtelijke of technologische evoluties. Wij nodigen u uit om de verklaring regelmatig te raadplegen.

U kunt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken door contact met ons op te nemen via de adressen vermeld in het punt “Ons contacteren” van onderhavige Beleidsverklaring.

1. TOT WIE RICHT DIT HANDVEST ZICH?

Deze verklaring richt zich tot de natuurlijke personen die naar onze website surfen. Wij informeren u dat uw gegevens gebruikt zullen worden conform onderhavige verklaring.

2. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manier (niet-exhaustieve lijst):

 • Wanneer u op onze website surft, kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type van uw browser. Wij gebruiken de Cookies ook voor het verzamelen van informatie over de datum en het uur van uw bezoek of de plaatsen van de website die u hebt bezocht;
 • Wanneer u ons contacteert via de formulieren die toegankelijk zijn via de website;

3. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Wanneer u onze website bezoekt, dan kan het zijn dat we de volgende informatie verzamelen: 

 • uw IP-adres, browser en de URL verwijzend naar het bericht dat automatisch gedetecteerd wordt bij een verzending van onze formulieren;
 • De u betreffende informatie, indien u ons deze vrijwillig communiceerde via onze formulieren;
 • De informatie over de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd;
 • Elke andere informatie die u ons vrijwillig hebt gecommuniceerd;

4. WELKE ZIJN DE DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASISSEN VAN DE VERWERKING?

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen via een van onze formulieren (organisatie, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …) geeft u Europa Ziekenhuizen de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken voor de hierna vermelde doelen (niet-exhaustieve lijst):

 • Uw eventuele vragen verwerken (advies, vragen, enz.);
 • Contact met u opnemen naar aanleiding van uw handelingen op onze website;
 • Instaan voor de verdediging van uw belangen of die van gebruikers in de rechtbank;

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor doeleinden die kaderen in het beheer van uw vragen, en dit op basis van onze precontractuele verplichtingen. 

Aangezien het gaat om direct-marketingoperaties ingezet door de Europa Ziekenhuizen, zullen deze uitgevoerd worden met uw gegevens op basis van ons wettelijke belang. U kunt zich dan ook op elk moment verzetten tegen deze verwerking.

5. WORDEN UW GEGEVENS VERSPREID OF GEDEELD MET DERDEN? 

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming. 
Het kan echter zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven: 

 • a) op verzoek van een wettelijke autoriteit; of 
 • b) te goeder trouw, overwegende dat deze actie vereist is om aan te sluiten bij elke geldende wet of reglementering; 
 • c) met het oog op de bescherming en verdediging van onze rechten of die van de gebruikers van de website.

In alle omstandigheden garanderen wij bij een overdracht buiten de Europese Unie een passend veiligheidsniveau. 

6. HOELANG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden maximum bijgehouden zolang nodig is voor de verwerking van de doelstelling waarvoor ze werden verzameld. Deze termijn varieert in functie van de beoogde doelstelling.

Na het verstrijken van de geldende bewaringstermijn worden de persoonsgegevens verwijderd.

7. HOE BESCHERMEN WE UW PRIVÉLEVEN? 

Om een optimaal veiligheidsniveau te garanderen voor de op de website verzamelde gegevens, nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen (versleutelingstechnologie en veiligheidsmaatregelen om te beschermen, verlies, misbruik of wijziging van de op de websites verzamelde gegevens te voorkomen). Wij houden rekening met de staat van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking, evenals met de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

8. HOE LAAT U UW RECHTEN GELDEN?

Conform de bepalingen van de wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) beschikt u over de volgende rechten: toegangsrecht, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op schrapping, recht op vergetelheid, recht op de beperking van de verwerking, recht op de overdraagbaarheid, recht op bezwaar.

U kunt uw rechten laten gelden middels een aanvraag via de post of via e-mail, zoals bedoeld in het punt “Ons contacteren”, met rechtvaardiging van uw identiteit (met een kopie van uw identiteitskaart/paspoort).

9. COOKIESBELEID

De website van de Europa Ziekenhuizen gebruikt cookies om de interactiviteit van de website te verbeteren. Klik hier om de lijst van cookies te raadplegen (.pdf).

10. INDIENEN VAN EEN KLACHT OF EEN RECLAMATIE

Wenst u te reageren op een van de praktijken die beschreven worden in onderhavige Beleidsverklaring, dan kunt u ons contacteren via de adressen die gespecificeerd worden in het punt “Ons contacteren”.

U kunt een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 274 48 00 – Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mailadres: contact@apd-gba.be

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

Voor meer informatie over de klachten en mogelijke rechtsmiddelen kunt u de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen op dit adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

11. ONS CONTACTEREN OF CONTACT OPNEMEN MET ONZE DPO

Om onze conformiteit te garanderen, hebben we een data protection officer aangesteld. Voor alle inlichtingen en/of klachten over deze beleidsverklaring betreffende de bescherming van het privéleven kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op volgend e-mailadres: gdpr@euzh.be.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Beleidsverklaring valt onder het Belgische recht.
Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige beleidsverklaring is onderworpen aan het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

13. UPDATE VAN DEZE BELEIDSVERKLARING

Deze Beleidsverklaring kan op om het even welk moment en zonder kennisgeving van wijziging bijgewerkt worden.
Wij raden u aan om de verklaring regelmatig te raadplegen.